(032) 2756967 (032) 2755825 lvivbudteh@ukr.net

МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ ДЕРЖАВНИЙ ВИЩИЙ НАВЧАЛЬНИЙ ЗАКЛАД

Львівський коледж будівництва, архітектури та дизайну

Звіт директора за 2017-2017рр.

Зміст

1.Загальна характеристика навчального закладу

2.Формування контингенту студентів

3.Зміст підготовки фахівців

4.Організаційне та наукове-методичне забезпечення навчально-виховного процесу

5.Кадрове забезпечення навчально – виховного процесу

6.Матеріально-технічне забезпечення навчально-виховного процесу

7.Виховна робота та розвиток студентського самоврядування

8.Фінансово-господарська діяльність

9.Розвиток соціальної сфери

10.Якість підготовки та використання випускників

 

Розділ 1. Загальна характеристика навчального закладу

Керівник закладу освіти.

Директор коледжу  Соха Юрій Іванович. В 1987 році закінчив Львівський будівельний технікум  за спеціальністю «Архітектура» ; в 1993 році закінчив Львівський політехнічний інститут за спеціальністю «Промислове та цивільне будівництво» і отримав кваліфікацію інженера-будівельника. Свою трудову діяльність розпочав з посади лаборанта, старшого лаборанта, працював викладачем, обіймав посаду завідувача денного відділення, з 2004 р. по 2009 р. – на посаді заступника директора з навчальної роботи . З 2009 року до цього часу обіймає посаду директора коледжу. В 2017 році здобув науковий ступінь кандидата наук з Державного управління.

Загальна інформація про заклад освіти.

Навчальний заклад організовано у 1940 році згідно з Постановою Ради Народних Комісарів Української РСР від 29.08.1940р. за № 1161 «Про організацію в місті Львові технікуму Наркомату промисловості будівельних матеріалів УРСР».

Відповідно до Законів України «Про вищу освіту», «Про державну реєстрацію юридичних осіб та фізичних осіб – підприємців», рішення Правління корпорації «Укрбуд» від ЗОЛ 1.07 №115, листів Міністерства освіти і науки України від 22.11.07 «1/12-11625 та Львівського будівельного технікуму від 16.08.07 №254, з метою виконання концептуальних засад розвитку вищих навчальних закладів І – II рівнів акредитації, у зв’язку з приєднанням України до європейського освітнього простору, а також забезпечення підвищення якості підготовки фахівців перейменовано Львівський будівельний технікум у державний вищий навчальний заклад «Львівський коледж будівництва, архітектури та дизайну».

Львівський коледж будівництва, архітектури та дизайну перебуває під юрисдикцією Міністерства освіти та науки України.

Свою роботу навчальний заклад організовує відповідно з чинною Конституцією України, законом України «Про освіту», Статутом коледжу, ліцензією на надання освітніх послуг, пов’язаних з отриманням вищої освіти.

Відповідно до рішення ДАК від 16 серпня 2016 року, протокол №121 (наказ МОН України від 15.11.2016 р. № 1492-Л) коледж визнано акредитованим за І (першим) рівнем акредитації.

За кожною спеціальністю встановлено ліцензований обсяг прийому:

192 – «Будівництво та цивільна інженерія» :

денна форма навчання   175 осіб

заочна форма навчання 175осіб

193 «Геодезія та землеустрій»:

 • на основі базової загальної середньої освіти – 35 осіб;

191 – «Архітектура та містобудування»

 • на основі базової загальної середньої освіти – 50 осіб;

022  –  «Дизайн»

 • на основі базової загальної середньої освіти – 25 осіб;

Для підготовки молодших спеціалістів коледж має необхідну матеріально – технічну базу (навчальні кабінети, лабораторії, майстерні, тощо), а також кваліфікований кадровий потенціал.

Підготовка фахівців за вказаними спеціальностями проводиться відповідно до навчально-освітніх програм, затверджених Міністерством освіти і науки України та діючих навчальних планів, розроблених згідно стандартів освіти.

Навчальний процес у коледжі – це система організаційних і дидактичних заходів, спрямованих на реалізацію змісту освіти відповідно до державних стандартів освіти. Він охоплює всі компоненти навчання: викладачів, студентів, засоби, форми і методи навчання. Навчальний процес організовується з урахуванням науково-педагогічного потенціалу, матеріальної і навчально-методичної бази коледжу, сучасних інформаційних технологій. Орієнтується на формування гармонійно розвиненої особистості, здатної до постійного оновлення наукових знань, професійної мобільності та швидкої адаптації в умовах ринкової економіки.

Організація навчально-виховної роботи в коледжі регламентується Положенням з організації навчально-виховної роботи в коледжі, яке є офіційним і містить внутрішні нормативні документи навчального закладу. Нормативна документація затверджена в установленому порядку і є обов’язковою для виконання посадовими особами, підрозділами та педагогічними працівниками коледжу.

Функціонування Львівського коледжу будівництва, архітектури та дизайну обґрунтоване об’єктивними потребами міста та західного регіону України в молодших спеціалістах.  Підготовка цих фахівців для організацій не державної форми власності дає можливість проводити навчання за контрактами і сприяє частковому самофінансуванню коледжу, що зменшує витрати на його утримання з державного бюджету.

Основним джерелом фінансування є надходження з державного бюджету, які витрачаються згідно затвердженого МОН України кошторису витрат. Коледж має додаткові джерела фінансування, що визначені законом «Про освіту» та Статутом коледжу (надходження за послуги, що надаються бюджетною установою згідно з її основною діяльністю (навчання), від додаткової (господарської діяльності (гуртожиток)), від отриманих благодійних внесків.) Ці кошти використовуються за призначенням (відповідно до рішень адміністративної Ради коледжу).

Структура замовлень (контрактів) на підготовку фахівців.

Коледж забезпечений нормативно-правовою документацією з питань працевлаштування випускників за спеціальностями. Нами налагоджена належна співпраця і проводиться відповідна робота з міським центром зайнятості. Ми є постійними учасниками обласної ярмарки вакансій для вищих навчальних закладів Львівщини. Щорічно в червні місяці у коледжі проводиться презентація випускників, на яку запрошуються представники підприємств і організацій, ВНЗ III – IV рівня акредитації міста Львова та західного регіону України.

Основними замовниками спеціалістів є такі організації і підприємства:

 • ПАТ фірма “Галбуд”
 • ПАТ “Холдингова компанія «ЕКО-ДІМ»”
 • Приватне підприємство «АФГ»
 • ТзОВ “Будексім”
 • ДПДіПМ «Місто проект»
 • ТзОВ”Львів-Буд”
 • ТзОВ “Львівцентробуд”
 • ТзОВ “Укрсвіт 2021”
 • ТзОВ «Будімекс проект»;
 • ТзОВ «Перша архітектурна майстерня»;
 • Інститут проектування «Комфортбуд»;
 • ПП “Західстильбудпроект”
 • ПП ” Проект-центр”
 • КП “Архітектурно – планувальне бюро”
 • Орендне підприємство Львівське обласне проектно-виробниче архітектурно-планувальне бюро
 • ДП “Західгеодезкартографія”
 • ПП “ЛЬВІВДАХ”
 • ТзОВ ” Інститут геоінформаційних систем”

Розділ 2. Формування контингенту студентів.

З метою якісної підготовки молоді до вступу у Львівський коледж будівництва, архітектури і дизайну, викладачами коледжу проводиться профорієнтаційна робота у школах, ліцеях, училищах міста Львова та області.

Викладачі коледжу під час профорієнтаційної роботи на зустрічах із учнями шкіл роз’яснюють:

 • перспективи набуття вищої освіти;
 • необхідність підготовки фахівців для організацій і проектних інститутів міста Львова і Західного регіону України;
 • широку можливість працевлаштування;
 • продовження навчання у вищих навчальних закладах III – IV рівнів акредитації, з якими коледж має двосторонні угоди про підготовку фахівців архітекторів.

У коледжі проводяться консультації з математики, української мови, рисунку, які дають можливість систематизувати і поглибити знання абітурієнтів, та Дні відкритих дверей, під час яких учні мають змогу ознайомитись з майбутньою спеціальністю. Щорічно коледж приймає участь у масовому заході для молоді – Дні професійного самовизначення, який організовує Львівський обласний центр зайнятості.

Коледж щорічно подає оголошення про прийом на обласне радіо, в ЗМІ.

Для абітурієнтів, у липні кожного року, перед складанням вступних випробувань, проводяться додаткові консультації.

Роботу різних структурних підрозділів коледжу регламентують внутрішні положення, затверджені наказами у встановленому порядку, та посадові інструкції.

Структурними підрозділами коледжу є: три навчальні відділення, підрозділи, що забезпечують навчально-виховний процес, адміністративні та господарські підрозділи, що забезпечують соціально-побутові потреби. Коледж з його структурними підрозділами, функціонує як єдиний навчально-виховний комплекс.

В коледжі функціонують педагогічна, адміністративна та методична ради, студентське самоврядування і профспілковий комітет. Вони діють на підставі затверджених положень, які складено у відповідності до чинного законодавства. Засідання педагогічної ради проводиться не менше одного разу на два місяці відповідно до затверджених планів роботи. Засідання адміністративної ради проводиться, як правило, раз на місяць.

На розгляд педагогічної ради виносяться питання роботи відділень, стан викладання окремих дисциплін, професійно-практичної підготовки, впровадження інноваційних технологій у навчальний процес тощо.

Адміністративна рада розглядає поточні проблемні питання і приймає рішення щодо їх виконання, а також звіти керівників підрозділів про роботу за окремими напрямами.

Найважливішими принципами, що були покладені в систему управління педагогічним колективом, були:

 • формування дієздатного колективу, системи підбору, підготовки, ефективного використання кадрів, що сприяє покращенню якісного складу працівників коледжу;
 • делегування окремих повноважень і завдань заступникам директора та завідувачам відділень;
 • координація роботи в колективі з метою самореалізації кожного працівника на своєму робочому місці;
 • здійснення комплексного контролю за результатами діяльності працівників.

Колектив Львівського коледжу будівництва, архітектури та дизайну ставив і ставить за мету виконання головних завдань:

 • здійснення освітньої діяльності, яка відповідає стандартам вищої освіти відповідно до вимог Болонського процесу;
 • забезпечення виконання державного замовлення та угод на підготовку фахівців;
 • вивчення попиту на окремі спеціальності на ринку праці і сприяння працевлаштуванню випускників;
 • зміцнення зв’язків з роботодавцями;
 • забезпечення всестороннього розвитку особистості, виховання студентів в дусі патріотизму і поваги до закону;
 • створення здоров’я зберігаючого середовища;
 • створення умов для творчого розвитку педагогічних працівників та студентів;
 • широке впровадження інформаційних технологій у навчально-виховний процес.

У звітному періоді проведена велика робота по утвердженню позитивного іміджу закладу. Вона ґрунтується на вивченні досвіду, набутого коледжем. Зокрема, на базі коледжу відбувалися:

 • проводився І-ий тур Міжнародної науково-практичної конференції «Андрей Шептицький – це Україна: будівничий, князь, лідер»;
 • працювали обласні методичні об’єднання: завідувачів відділеннь, викладачів зарубіжної літератури ВНЗ І-ІІ р.а., викладачів хімії, біології та екології ВНЗ І-ІІ р.а.., викладачів комп’ютерних дисциплін.

У звітному періоді велика увага  приділялася виконанню державного замовлення, формуванню та збереженню контингенту студентів.

Численність студентів протягом 2016-2017 років, не дивлячись на об’єктивне «коливання», залишається стабільно високою.

Таблиця 2.1

Динаміка загальної чисельності студентів

Показники 2016-2017 н.р. 2015-2016 н.р.
Загальна чисельність

студентів (осіб)

657 681
у т.ч. держзамовлення 458 478
контракт 199 203
Денна форма навчання

(осіб)

644 650
у т.ч. держзамовлення 458 466
контракт 186 184
Заочна форма навчання

(осіб)

13 31
у т.ч. держзамовлення 12
контракт 13 19

 

У звітному періоді прийом на навчання проводивсяся  у відповідності з Правилами прийому до Львівського коледжу будівництва, архітектури та дизайну.

Завдяки профорієнтаційній роботі була розроблена єдина система заходів. Усвідомлюючи особливості демографічної ситуації, яка склалася в державі, появу у сфері освітянських послуг нових навчальних закладів, відкриття нових спеціальностей у вищих навчальних закладах, що розширило можливості вибору для абітурієнтів і відповідно звузило можливості кожного конкретного навчального закладу, колектив коледжу дуже відповідально по ставився до профорієнтаційної роботи: корегувалися підходи, урізноманітнювались засоби. Для врахування регіональних змін на ринку праці адміністрація коледжу тісно  і комплексно співпрацювала з центрами зайнятості та відділами освіти  обласної державної адміністрації та міськвиконкому. Особливою точкою дотику була робота з підприємцями з метою подолання їхнього негативного ставлення до працівників, які виявляли бажання навчатись без відриву від виробництва.

Найпоширенішими формами профорієнтаційної роботи у звітному періоді були:

 • попередня співпраця викладачів коледжу з адміністрацією та учнями шкіл міста Львова і області;
 • проведення Дня відкритих дверей (грудень, лютий, червень);
 • запрошення учнів, батьків та вчителів шкіл області на різнопланові заходи, що проводились у коледжі;
 • участь у ярмарку професій (вересень, травень);
 • виступи на шкільних батьківських зборах;
 • реклама в місцевих засобах масової інформації (створено телевізійні сюжети, друкуються статті про діяльність закладу);
 • розміщення інформації, її поповнення та оновлення на Web-сайті коледжу;
 • внутрішні та виїздні виставки курсових та дипломних проектів;
 • розміщення інформації про коледж на сайті «Освітній портал www.Osvita.org.ua»;
 • цикл передач місцевих радіостанцій;
 • зовнішня реклама – щити, стенди, буклети, проспекти;
 • особисті контакти викладачів коледжу з адміністраціями шкіл, класними керівниками, випускниками шкіл, екскурсії школярів до коледжу.

Ефективно працювали представники випускних груп, випускники попередніх років, виступаючи під час проведення днів відкритих дверей в коледжі.

Традиційно, перед вступною кампанією працювали короткочасні підготовчі консультації до вступу.

Під час вступної кампанії регулярно проводились засідання приймальної комісії з метою обговорення та контролю її роботи.

Така система профорієнтаційної роботи разом з добре проставленою роботою приймальної комісії забезпечувала 100% виконання обсягів прийому, які доводилися Міністерству освіти і науки України. В обсягах державного замовлення по коледжу прослідковується чітка тенденція зростання (якщо не брати до уваги заочну форму навчання).

Таблиця  2.2

Динаміка прийому студентів

  Показники                   2017 рік 2016 рік
    к-сть % к-сть %
  Всього зараховано

(осіб)

176 100 179 100
у т.ч. Держзамовлення   65,5 133 74,3
  Контракт   34,5 46 25,7
  Денна форма навчання

(осіб)

163 92,7 178 99,4
у т.ч. держзамовлення 119 65 133 74,3
  контракт 44 27,7 45 25,1
  Заочна форма навчання

(осіб)

13 7,3 1 0,6
у т.ч. держзамовлення 0 0,6
  контракт 13 6,8 1 0,6

 

Діаграма 2.2

Структура прийому  до коледжу

(денна форма навчання)

Завдяки продуманій організації профорієнтаційної роботи щороку виконувались плани прийому студентів. Конкурс, в середньому по коледжі у 2017 р. –5,1 на одне місце державного замовлення, а у 2016р. – 4,1.

Аналіз динаміки конкурсу на одне місце державного замовлення показує тенденцію стабільності.

Таблиця 2.3

Конкурс по коледжі в розрізі спеціальностей

Шифр та назва спеціальності 2017р. 2016р.
191    Архітектура та містобудування (на базі 9-ти класів) 4,6 6,24
192   Будівництво та цивільна інженерія

(на базі 9-ти класів)

(на базі 11-ти класів)

 

1,5

5,3

 

 

2,7

2,8

 

022  Дизайн 12,6 12,8
193   Геодезія та землеустрій 3,5 2,5

Діаграма 2.3

Конкурс по коледжу в розрізі спеціальностей

         Виходячи з того, що Україна знаходиться на такому етапі розвитку, коли система освіти має виконувати ще й функцію соціального захисту, в коледжі за   звітний період створювались умови для здобуття вищої освіти за державним замовленням дітьми пільгових категорій:

 • 2017р. – 3 особи;
 • 2016р. – 4 особи.

Аналіз відображений в таблиці 2.4 та діаграмі 2.4

Таблиця 2.4

Прийом за державним замовленням на денну форму навчання

Показники 2017р. 2016р.
Державне замовлення 119 135
Подано заяв 443 553
Конкурс 3,7 4,1
Зараховано дітей-сиріт 1
Зараховано дітей-інвалідів 2 3
Зараховано дітей позбавлених батьківського піклування 1
Зараховано чорнобильців-інвалідів, яким відповідно до Закону України «Про статус і соціальний захист громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи»
Зараховано з відзнакою 4 5

 

Діаграма 2.4

Зарахування дітей пільгових категорій

Аналіз структури студентського колективу за місцем проживання підкреслює процентне зростання випускників сільських шкіл, що є  наслідком розгалуженості профорієнтаційної роботи колективу і гарантує стабільність зростання популярності навчання в коледжі серед різних соціальних груп і в різних територіально-адміністративних одиницях. З огляду на те, що чисельність населення в містах краю має тенденцію до швидшого скорочення, ніж в селах, приходимо до висновку, що колектив  коледжу на правильному шляху з точки зору перспектив набору в майбутньому.

 • 2017р. – 79 особи з сільської місцевості ( 44,9%)
 • 2016р. – 80 осіб з сільської місцевості ( 44,7 %)

В зв’язку зі зміною умов прийому в останні роки, міграцією робочої сили ( в тому числі за кордон ) не завжди адекватним є ставлення  роботодавців до заочного навчання їхніх працівників, не всюди позитивними демографічними  процесами відбулися певні зміни в статистиці навчання студентів-заочників.

Таблиця 2.5

Прийом за державним замовленням на заочну форму навчання

 

Показники 2017р. 2016р.
Державне замовлення 0 0
Подано заяв 0 1
Конкурс 0

 

У 2016-2017 р.р. обробка документів здійснювалась з допомогою програмного забезпечення ВНЗ – онлайн. Дане програмне забезпечення дозволяє вести облік студентів і в подальшому розширити спектр функцій програми, полегшити і автоматизувати роботу структурних підрозділів коледжу, покласти інформаційні технології в основу управлінської діяльності.  Важливою є роз’яснювальна робота, яка проводилася членами приймальної комісії зі студентами першого року навчання при укладанні з ними угод на підготовку або вибір спеціальності, що став остаточно усвідомленим. Щороку адаптація студентів нового набору знаходиться в полі зору адміністрації, профкому і студентського самоврядування. Питання вивчається і заслуховується з прийняттям відповідних рішень на нарадах при директорі, інструктивно-методичних нарадах (вересень, жовтень кожного року).

Для подальшого успішного навчання в коледжі за модульно-кредитною системою важливо знати рівень знань першокурсників з дисциплін, які не є в переліку вступних екзаменів. В коледжі регулярно практикуються відповідні зрізи знань з належними висновками стосовно вирівнювання готовності груп до навчання. За відповідним графіком проводяться додаткові заняття і консультації. Це тільки елементи великої роботи з питань збереження та адаптації контингенту. Згадана проблема також перебуває в полі зору адміністрації та інших органів, причетних до організації життя студентів. Успішність і відвідування – основа якісного просування абітурієнта від першокурсника до випускника. Вивчаються психологічні особливості студентів, проводиться відповідна робота з батьками, працює рада профілактики, залучається батьківський комітет, студентське самоврядування.

Питання збереження контингенту студентів коледжу розглядалося щомісяця кожного року звітного періоду на інструктивно-методичних нарадах, на засіданнях педагогічної ради.

Стан відрахувань по звітному періоді на денній та заочній формах навчання наведений в таблицях 2.6, 2.7 та діаграмах 2.6.

Таблиця 2.6

Відрахування студентів денної форми навчання

 

Показники 2016-2017 н.р 2015-2016 н.р
Відраховано, всього 30 27
1 курс відраховано 3 5
відсоток 1,88 3,6
2 курс відраховано 10 10
відсоток 6,28 5,9
3 курс відраховано 7 10
відсоток 4,4 5,74
4 курс відраховано 10 2
відсоток 6,02 1,2

 

Діаграма 2.6

Динаміка відрахування студентів денного відділення  за курсами навчання

Основними причинами відрахувань були: академічні відпустки в зв’язку з станом здоров’я, вагітністю, перехід на заочну форму навчання, окремі студенти залишили навчання за власним бажанням (зміна місця проживання, відсутність коштів на оплату навчання).

Таблиця 2.7

Відрахування студентів заочної форми навчання

 

Показники 2016-2017 н.р 2015-2016 н.р
Відраховано, всього 1 17
3 курс Відраховано    
Відсоток    
4 курс Відраховано 3
Відсоток 10
5 курс Відраховано 1 4
Відсоток 5,0 19,04

 

Для забезпечення оптимальних умов успішного навчання студентів, виконання графіку навчального процесу, ліквідації академічних заборгованостей створено графік консультацій у вільний для студентів час. Для заочного відділення такі консультації проводилися по суботах. Під постійним контролем знаходилися:

 • виконання графіку навчального процесу;
 • терміни виконання завдань самостійної роботи, домашніх практичних та контрольних робіт;
 • відвідування занять студентами;
 • наявність та ліквідація академічних заборгованостей.

Для збереження контингенту студентів значна увага приділялася організаційно-методичним заходам: забезпечення читальної зали методичними матеріалами, електронними носіями лекцій, тестів, опорних конспектів; забезпечення бібліотеки достатньою кількістю підручників, посібників; вільний доступ до мережі Інтернет.

Розділ 3. Зміст підготовки фахівців

Навчально-виробнича діяльність у Львівському коледжі будівництва, архітектури та дизайну організовується і здійснюється на підставі законодавчих, нормативних та звітних документів, основними з яких є «Положення про проведення практики студентів ВНЗ України» затвердженим наказом Міністерства освіти України від 08.04.93 (із змінами, внесеними згідно із Наказом Міносвіти № 351 від 20.12.1994 р.) та положенням про проведення практики студентів у «Львівському коледжі будівництва, архітектури та дизайну».
Навчально-виробнича діяльність в коледжі проводиться згідно з річним планом роботи. План роботи навчального закладу розроблений відповідно до вимог Положення про організацію навчально-виробничого процесу у вищих навчальних закладах.

Практичне навчання організоване згідно розроблених наскрізних програм, зміст яких передбачає і відображає цілісну систему фахової підготовки, що відповідає вимогам часу і потребі в спеціалістах в галузі будівництва, архітектури та дизайну. Системність практичного навчання ґрунтується на чіткій послідовності і визначеності його етапів, доцільності форм і методів реалізації навчальних знань, наявності всіх системних елементів навчального процесу змісту навчання, компетентності педагогів, мети і форм навчальної діяльності та очікуваних результатів.

         Навчальний план передбачає такі види практик:

 • Навчальна практика;
 • Технологічна практика;
 • Переддипломна практика

Послідовність практики визначається навчальним планом і графіком навчального процесу, що складається щорічно і затверджується директором коледжу.

Зміст практики визначається програмами практики.

Навчальними планами визначено такі види практики:

Спеціальність:  192 Будівництво та цивільна інженерія

 • навчальна практика (кам’яні та облицювальні роботи, штукатурні і малярні роботи, теслярські та столярні роботи)
 • геодезична практика
 • технологічна практика
 • переддипломна практика

Спеціальність: 191 Архітектура та містобудування  

 • навчальна практика (практика з креслення, геодезична практика, практика з малюнку, практика по спеціалізації за фахом, ознайомча практика, обмірювальна практика, макетна практика)
 • технологічна практика
 • переддипломна практика

Спеціальність: 022 Дизайн

 • навчальна практика ( ознайомча практика, практика з шрифтових робіт та пленерних зарисовок, практика з рисунку та живопису, обмірна практика, практика з комп’ютерного проектування, практика з моделювання та макетування)
 • технологічна практика
 • переддипломна практика

Спеціальність: 193 Геодезія та землеустрій

 • навчальна практика (теодолітні роботи, нівелювання 4 класу, тахеометричне знімання, тріангуляційні роботи, нівелювання 2 класу, практика з прикладної геодезії, камеральна практика з прикладної геодезії)
 • технологічна практика
 • переддипломна практика

Навчальні практики студентів спеціальності “Будівництво та цивільна інженерія ” проводяться у навчально-виробничих майстернях коледжу по вул. Пасічній, 93 та на виробничих об’єктах під керівництвом майстрів виробничого навчання коледжу.

У студентів спеціальності “Геодезія та землеустрій” навчальні практики проводяться на геодезичних полігонах та у навчальних аудиторіях коледжу під керівництвом викладача спецдисциплін – керівника практики.

По спеціальностях “Архітектура та містобудування” та “Дизайн” навчальні практики проводяться в історичній частині міста, де кожна будівля є пам’яткою архітектури та у навчальних аудиторіях коледжу під керівництвом викладачів спецдисциплін – керівників практики.

Технологічна і переддипломна практика проводиться на підприємствах, організаціях і фірмах будівельної та проектної галузі. Після проходження практики студенти здають:

– щоденник з характеристикою, підписаною керівником практики від виробництва;

– звіт про практику.

Зміст звітів відповідає програмі технологічної і переддипломної практик. Звіти захищають в присутності комісії і за результатами захисту виставляються оцінки. По спеціальності «Будівництво та цивільна інженерія», «Архітектура та містобудування», «Дизайн» та «Геодезія та землеустрій» проводяться 3 види практик:

Навчальна практика по спеціальності «Будівництво та цивільна інженерія» проводиться у 3,4,5 семестрі, загальна кількість годин – 438. Практика проводиться в навчально – виробничих майстернях коледжу під керівництвом майстрів виробничого навчання, забезпечена програмами та методичними вказівками.

технологічна практика – проводиться у 6,7 семестрі, загальна кількість годин – 432. Практика проводиться на підприємствах, в організаціях і фірмах будівельної галузі м. Львова та області, забезпечена програмою і методичними вказівками.

переддипломна практика – проводиться у 8 семестрі, загальна кількість годин – 216. Практика проводиться на підприємствах, в організаціях і фірмах будівельної галузі м. Львова та області, забезпечена програмою і методичними вказівками.

Навчальна практика по спеціальності «Архітектура та містобудування» проводиться у 4,5,6 семестрі, загальна кількість годин – 594. Практика проводиться в історичній частині міста, де кожна будівля є пам’яткою архітектури та у навчальних аудиторіях коледжу під керівництвом викладачів спецдисциплін – керівників практики.

технологічна практика – проводиться у 7 семестрі, загальна кількість годин – 324. Практика проводиться в архітектурних бюро, проектних організаціях і архітектурних фірмах м. Львова, забезпечена програмою і методичними вказівками.

переддипломна практика – проводиться у 8 семестрі, загальна кількість годин – 216. Практика проводиться в архітектурних бюро, проектних організаціях і архітектурних фірмах м. Львова, забезпечена програмою і методичними вказівками.

Навчальна практика по спеціальності «Дизайн» проводиться у 4 та 6 семестрах, загальна кількість годин – 324. Практика проводиться в історичній частині міста, де кожна будівля є пам’яткою архітектури та у навчальних аудиторіях коледжу під керівництвом викладачів спецдисциплін – керівників практики.

технологічна практика – проводиться у 8 семестрі, загальна кількість годин – 162. Практика проводиться в студіях дизайну, архітектурних бюро, проектних організаціях і архітектурних фірмах м. Львова, забезпечена програмою і методичними вказівками.

переддипломна практика – проводиться у 8 семестрі, загальна кількість годин – 162. Практика проводиться в дизайнерських студіях, архітектурних бюро, проектних організаціях і архітектурних фірмах м. Львова, забезпечена програмою і методичними вказівками.

По спеціальності «Геодезія та землеустрій» навчальна практика проводиться у 4,5,6 та 7 семестрах, загальна кількість годин – 1134. Навчальні практики проводяться на геодезичних полігонах та у навчальних аудиторіях коледжу під керівництвом викладача спецдисциплін – керівника практики.

Технологічна практика – проводиться у 6 семестрі, загальна кількість годин – 432. Практика проводиться у проектних інститутах, організаціях та в будівельних фірмах м. Львова, забезпечена програмою і методичними вказівками.

переддипломна практика – проводиться у 8 семестрі, загальна кількість годин – 162. Практика проводиться на підприємствах м. Львова та області, які виконують геодезичні роботи, забезпечена програмою і методичними вказівками.

Розроблено навчальні та робочі навчальні  програми практик:

 • з навчальної практики із спеціальностей «Будівництво та цивільна інженерія», «Архітектура та містобудування», «Дизайн», «Геодезія та землеустрій»;
 • з технологічної практики із спеціальностей «Будівництво та цивільна інженерія», «Архітектура та містобудування», «Дизайн», «Геодезія та землеустрій»;
 • з геодезичної практики із спеціальностей «Будівництво та цивільна інженерія», «Архітектура та містобудування» ;
 • з переддипломної практики із спеціальностей «Будівництво та цивільна інженерія», «Архітектура та містобудування», «Дизайн», «Геодезія та землеустрій»;
 • Навчально-виробничі майстерні забезпечені необхідним обладнанням, інструментом, навчально – методичними посібниками. Під час навчальної практики в навчально – виробничих майстернях студенти засвоюють основні прийоми робіт в професії, передбачених програмою.

Виробнича технологічна практика проводиться в базових будівельних організаціях, підприємствах та установах: ПАТ фірма “Галбуд”, ПАТ “Холдингова компанія «ЕКО-ДІМ»”, ТзОВ “Будексім”, ТзОВ”Львів-Буд”, ТзОВ “Львівцентробуд”,ТзОВ “Укрсвіт 2021”,  ПП “Західстильбудпроект”,                                  ПП “Будкомплект плюс”, ТзОВ «Львів Буд», ТзОВ “Будівельне підприємство «Квадро»,ТзОВ “Термоспецбуд”, ДП “Західгеодезкартографія”, ТзОВ ” Інститут геоінформаційних систем”, ДП ДІПМ “Містопроект”,ПП ” Проект-центр”, КП “Архітектурно – планувальне бюро”,  орендне підприємство Львівське обласне проектно-виробниче архітектурно-планувальне бюро .

      Керівниками виробничої технологічної практики призначаються викладачі спецдисциплін, які забезпечують методичне керівництво. Безпосереднє керівництво практикою здійснюють керівники практики від виробництва, які призначаються з числа досвідчених спеціалістів.

Переддипломну практику студенти проходять на архітектурно-будівельних об’єктах, підприємствах та установах міста Львова та області. Під час проходження переддипломної практики студенти беруть участь у складанні технологічної і нормативної документації, розробці креслень та зборі матеріалів для дипломного проектування.

Для виробничого навчання в коледжі є в наявності необхідні методичні матеріали (наскрізні програми практик для кожної спеціальності, програми, робочі програми, методичні вказівки).

Укладено довгострокові договори на проходження технологічної та переддипломної практики з підприємствами, установами та організаціями міста Львова.

Заключним етапом навчання студентів є дипломне проектування. Метою дипломного проектування є систематизація, закріплення та розширення теоретичних і практичних знань із спеціальності, застосування цих знань для розв’язування конкретних науково-технічних та виробничих завдань; розвиток навичок самостійної роботи, виявлення підготовленості студентів до самостійної роботи в умовах сучасного будівництва, прогресу науки, техніки.

Тематика дипломного проектування є актуальна і відповідає сучасним вимогам будівництва, проектування та перспективам розвитку техніки у будівництві. При виборі тематики враховані реальні завдання будівельної та архітектурної галузей, з впровадженням сучасних будівельних технологій та сучасних комп’ютерних програм. Тематика розглядається цикловою комісією спецдисциплін і затверджується директором коледжу. Вже декілька років коледж практикує комплексні дипломні проекти, в розробці яких приймають участь  студенти трьох спеціальностей: «Будівництво та цивільна інженерія», «Архітектура та містобудування», «Дизайн». На основі захисту дипломного проекту Державна кваліфікаційна комісія вирішує питання про присвоєння студенту відповідної кваліфікації.

Керівництво коледжу постійно підтримує зв’язок з підприємствами, установами та організаціями, на яких працюють випускники коледжу, укладаються договори про співпрацю з підприємствами, установами та організаціями, вивчаються потреби ринку праці.

В коледжі ведеться наполеглива робота для підтримання зв’язків з будівельними організаціями, підприємствами та установами  міста Львова та області, зокрема ПАТ «Галбуд», ТзОВ “Будексім”, ТзОВ”Львів-Буд”, ТзОВ “Львівцентробуд”, ТзОВ «Укрсвіт 2021», ПП “Західстильбудпроект”, Львівське обласне проектно-виробниче архітектурно-планувальне бюро, ТзОВ “Львівський Будівельний Холдинг”, ПП “Проектцентр”, ТзОВ “БУД ДОМ”, ПП”Проект-центр”, ЛФІНДІ «проектреконструкція», ТзОВ “Укрдизайнгруп” ДП “Західгеодезкартографія”,  архітектурно-проектне бюро ФОП Грома О.Р. .

За звітний період продовжено угоди з Національним університетом «Львівська політехніка», Львівським Національним аграрним університетом, Київським Національним університетом будівництва та архітектури, Львівський регіональний інститут Державного управління академії Державного управління   при президентові. Щороку студентами вищих навчальних закладів III-IV рівнів акредитації стає більше сотні випускників коледжу. Більшість із них поєднують роботу з навчанням.

Чисельність випускників, які продовжили навчання у ВНЗ III-IV рівнів акредитації

2016 н.р 2017 н.р.
Кількість

випускників

Продовжують навчання % Кількість

випускників

Продовжують навчання %
165 91 55,2 187 112 59,9

 

Щороку коледж укладає договори з  будівельними підприємствами, проектними організаціями. Добре налагоджене практичне навчання студентів дозволило досягнути високих результатів. Аналіз характеристик та відгуків керівників підприємств свідчить, що студентам коледжу притаманна відповідна теоретична та практична підготовка, вони здатні приймати правильні професійні рішення в межах своєї посадової компетенції та фахової підготовки.

Розділ 4. Організаційне та науково-методичне забезпечення навчально – виховного процесу.

2016-2017 н.р.  був присвячений   поглибленню і вдосконаленню сучасних технологій навчання, розвитку особистісних технологій навчання підвищення компетентності студентів, виховання патріотичних почуттів.

Педагогічний колектив протягом навчального року працював над такими завданнями методичної та навчальної роботи:

 1. Розробка програми національно-патріотичного виховання в коледжі згідно концепції національно патріотичного виховання.
 2. Впровадження інноваційних технологій навчання в коледжі.
 3. Розробка навчальних та контролюючих програм, використання мультимедійного комплексу, створення локальної комп’ютерної мережі.
 4. Розробка засобів компетентного особистісно – орієнтованого підходу до навчального процесу в коледжі.
 5. Виділення компетенцій з кожної дисципліни, які необхідно сформувати при її вивченні.

Кожна циклова комісія, а їх в коледжі п’ять, має свої напрями діяльності, які комплексно розв’язували всі поставлені завдання навчально-виховної роботи в цьому році.

І.       Циклова комісія технології, організації та економіки будівельного виробництва, геодезичної роботи та експлуатації геодезичного обладнання.

/Голова – Юсик І.А./

1.Проблема для творчої роботи:

Розробка методів активного навчання, розвиток науково- технічної творчості і дослідницької роботи студентів, сучасних форм практичного навчання:

а)       ділові ігри;

б)      розігрування ролей;

в)      виробничі ситуації;

г)       розробка спецкурсів з сучасних будівельних технологій.

 1. Цільові завдання для реалізації на відкритих заняттях компетентісного підходу при вивченні дисциплін циклу.

Активні методи навчання.

Розвиток креативних основ особи студента.

 1. Конференція. «Науково-технічний прогрес і використання геодезичної науки у виробництві». Сучасні геодезичні прилади.
 2. Тиждень циклової комісії.

ІІ Циклова комісія природничо-математичних дисциплін та електротехніки.

/Голова – Соха І.О/

1.Проблема для творчої роботи:

Вдосконалення модульної системи навчання. Формування відповідальності у студентів за результати навчання.

 1. Цільові завдання для реалізації на відкритих заняттях.

Інтерактивні методи навчання. Реалізація компетентнісного підходу.

3.Практикум. Інтерактивні методи навчання. Проектні технології.

 1. Тиждень циклової комісії.

III. Циклова комісія будівельних конструкцій, інженерного креслення та основ розрахунку будівельних конструкцій, архітектури та дизайну.                        / Голова-Кантор Ю. Й./

1.Проблема для творчої роботи:

Особистісно – орієнтована система навчання з компетентісним підходом до навчального процесу, самостійна робота студентів.

 1. Цільові завдання для реалізації на відкритих уроках

Розвиток креативних сторін студентів.

 1. Виставка творчих робіт студентів, викладачів. Семінар: «Сучасні вимоги до курсового та дипломного проектів»
 2. Тиждень циклової комісії.

ІV. Циклова комісія гуманітарних дисциплін.

/ Голова – Маліцька У.Л./

1.Проблема для творчої роботи:

Методика реалізації виховного потенціалу на заняттях.

Утвердження національної складової виховного процесу в коледжі.

Розробка програм виховання на принципах національної концепції виховання.

 1. Цільові завдання для реалізації на відкритих заняттях –

Виховання гуманізму, патріотизму, доброти і милосердя на заняттях, як складових компетентісного підходу.

 1. Відкритий виховний захід.
 2. Тиждень циклової комісії.

 

 1. Циклова комісія суспільних дисциплін, фізвиховання та захисту Вітчизни.

/ Голова – Дорошкевич Н.М./

1.Проблема для творчої роботи:

Методичний супровід діяльності циклової комісії. Формування соціальної компетенції засобами дисциплін комісії.

 1. Цільові завдання для реалізації на відкритих заняттях. Формування та засоби контролю соціальної компетенції на заняттях суспільних дисциплін.
 2. Круглий стіл: система лекторів щодо збереження культурно – історичної спадщини, виховання шанобливого ставлення до державних святинь, втілення в життя української національної ідеї.
 3. Тиждень циклової комісії.

Ось уже кілька років в коледжі працюють над проблемою роботи з обдарованими студентами. Кращі викладачі проводять додаткові заняття і готують студентів до участі в обласних олімпіадах навчальних закладів І-П рівнів акредитації. Реалізовується матеріальне і моральне стимулювання переможців.

Виховання креативної особистості для нас стало головним завданням. Цикловими комісіями розробляються і впроваджуються в навчальний процес освітні технології, маємо деякі розробки в організації колективної творчої діяльності студентів.

Впроваджуються особистісно орієнтовані технології виховання, які сьогодні є надзвичайно важливими з огляду на приєднання до Європейського освітнього простору.

В цьому році на базі нашого навчального закладу проводились обласні методичні об’єднання викладачів комп’ютерних дисциплін, викладачів хімії, біології та екології, викладачів світової літератури. У 2017 році на базі Львівського коледжу будівництва, архітектури та дизайну проходив обласний тур мовно-літературного конкурсу учнівської та студентської молоді ім. Т. Шевченка. Студентка коледжу Гера Ірина зайняла    І-ше місце.

В коледжі систематично працює «Школа молодого викладача», де педагоги-початківці вдосконалюють свою педагогічну майстерність. Викладачі коледжу систематично проводять екскурсії і самі відвідують щорічні виставки «БудЕКСПО», на яких презентуються сучасні матеріали та новітні технології вітчизняного досвіду у всіх галузях будівельної індустрії.

Навчальний процес коледжу забезпечений навчальною, нормативною та методичною літературою у відповідності з вимогами сьогодення, в тому числі інформаційними технологіями у галузі будівництва, архітектури та дизайну.

З вступом України до Європейського освітнього простору самостійна робота студентів набирає надзвичайної ваги. У коледжі з кожної дисципліни розроблене методичне забезпечення самостійної роботи. Особлива увага була направлена на розробку планів – конспектів занять. Чітко працює система контролю самостійної роботи, яка є структурним елементом модульно-рейтингової оцінки знань студентів.

Особливо плідно колектив працював над розробкою методичного забезпечення навчального процесу.

У 2017 році суттєво поповнився фонд методичних розробок, посібників розроблених викладачами коледжу.

 

Прізвище, ім’я та по батькові Назва роботи
1

 

Соха Ю.І.

 

Навчальний посібник для студентів архітектурних, будівельних та інженерних спеціальностей «Архітектурні конструкції малоповерхових будівель», видання  2-е, дововнене.
2

 

Дяк І.О. Методичні рекомендації для студентів при розв’язанні задач з генетики.
3 Дідик Г.Ю. МР занять з української літератури з вивчення творчості Павла Тичини.
4 Гавло К.Ю. МР «Способи навчання усного мовлення іноземною мовою.
5 Хахула В.П. МР «Методика виконання завдання «Ескіз деталі з натури» для студентів спеціальності 192 «Будівництво та цивільна інженерія».
6 Кулешена У.М. Методика організації та проведення занять з предмету «Всесвітня історія на тему: «Велика Британія у другій пол. ХХ на поч. ХХІ ст»
7 Возьняк Р.Т. МР «Засоби формування іншомовної компетенції у діалогічному мовленні»
8

 

Дорошкевич Н.М. МР «Революція гідності: листопад 2013-лютий 2014рр.».

МР «Опорний конспект для проведення занять із спортивних ігор для студентів коледжу».

МР на тему «Загартування, масаж та самомасаж»

9 Добуш Л.М. МР «Охорона праці в будівництві».
10 Кухарська Н.В. МР «Шляхи вивчення діалогічного мовлення»
11 Мазур Л.Ф. МР «Профілактика правопорушень дітей та молоді як спосіб формування здорової та гармонійної особистості»
12 Бойчук О.В. Завдання і методичні вказівки про виконання практичних робіт з предмету: «Економіка будівництва» на тему « Основи взаєморозрахунків за виконанні роботи»
13 Мотичак М.І. Стаття в журналі «Історія в школі» на тему «Андрей Шептицький:

будівничий,  князь, лідер!»

14 Антонова В.О. МР:  «ЛФК після перенесення захворювань апендициту, грипу, бронхіту, розладу шлунку-кишкового тракту, запалення нирок»
15 Гапонов О.В. Конспект лекцій для викладачів та студентів на тему: «Настільний теніс»

 

 

16 Олійник Н.О. Розрахунково-графічна робота із дисципліни «Основи комп’ютерних технологій» на тему « Робота з таблицями баз даних в MS Excel»
17 Верблянська Р.Р. Методичні вказівки до виконання лабораторної роботи з дисципліни «Геодезія» на тему : «Вимірювання довжини мірною стрічкою. Введення поправок у виміряне значення довжини. Оцінка якості»
18 Новаківська Д.І МР «Перший  письменник третього тисячоліття»  серб М. Павич
19 Голеня Г.М. Завдання і методичні вказівки по виконанню практичних робіт з предмету: «Ціноутворення в будівництві»

 

Розділ 5. Кадрове забезпечення навчально-виховного процесу

На виконання п. 2.3.1 контракту щодо забезпечення проведення навчально-виховного процесу щодо підготовки фахівців на рівні державних стандартів якості освіти особлива увага у звітному періоді приділялася підбору та розстановці викладацького складу.

Прийом викладачів на роботу, їх звільнення або переведення на іншу роботу здійснювалося з дотриманням вимог чинного законодавства. На вакантні місця на умовах контракту приймаються особи, які мають відповідну освіту і досвід роботи.

В даний час у коледжі працює стабільний висококваліфікований колектив, 22,2 % педагогічних працівників становлять колишні випускники нашого закладу.

Львівський коледж будівництва, архітектури та дизайну укомплектований педагогічними кадрами на 100 %. Викладачі коледжу об’єднані в 5 циклових комісій. Згідно чинного законодавства, п.2.17 Розділу II. Колективного договору «Виробничі та трудові відносини» розподіл педагогічного навантаження відбувався за погодженням з профспілковим комітетом.

На початок 2016-2017 навчального року вакансій немає, прийнято три викладачі, звільнено п’ять викладачів. Навчально-виховний процес (станом на 01.09.2016) забезпечують 93 педагогічних працівників. Педагогічне навантаження мають 89 осіб, з них 81- викладач (12 сумісників). Серед викладачів працює два кандидати технічних наук, заслужений архітектор України, два лауреати Державної премії в галузі архітектури, двоє працівників відзначені орденом за заслуги, 8 викладачів мають звання методиста, 3 молодих викладачі працюють над здобуттям наукового ступеня.

В коледжі розроблений перспективний план роботи з кадрами, що дозволяє ефективно проводити якісний підбір, комплектацію керівних та педагогічних кадрів, їх розміщення, підвищення кваліфікації педагогічних працівників.

Кожного року на загальних зборах трудового колективу обговорюється список осіб, зарахованих до кадрового резерва на заміщення посади директора, його заступників та керівників структурних підрозділів.

В коледжі працюють викладачі різної кваліфікації, які удосконалюють свою педагогічну майстерність шляхом самоосвіти та підвищення кваліфікації у державних закладах підвищення кваліфікації. У звітному періоді проводилася планова систематична робота з підвищення кваліфікації педагогічних працівників:

 • навчання на ФПК;
 • стажування на кафедрах ВНЗ III-IV рівнів акредитації, підприємствах, біржах;
 • участь в роботі обласних методичних об’єднань, семінарах і т.д. згідно розробленого і затвердженого перспективного плану підвищення кваліфікації педагогічних працівників до 2016р.

Директор коледжу пройшов підвищення кваліфікації в Центральному інституті післядипломної педагогічної освіти на кваліфікаційну категорію «Директор ВНЗ І-ІІ рівня акредитації», у 2017 році здобув науковий ступінь кандидата з Державного управління.

На засіданнях циклових комісій аналізуються звіти про підвищення кваліфікації на ФПК, кафедрах, стажування на виробництві і видаються рекомендації щодо застосування набутого досвіду в навчальному процесі.

Напрямками підвищення кваліфікації викладачів та керівного складу були:

 • ознайомлення з сучасними технологіями;
 • підвищення кваліфікаційного рівня з питань використання передових технологій навчання;
 • підвищення кваліфікаційного рівня керівного складу з питань організації управління, контролю за навчально-виховним процесом. Професійна майстерність викладачів є належною умовою для наставництва та передачі досвіду молодим викладачам. Для викладачів-початківців працює школа молодого викладача, на заняттях якої розглядаються питання організації навчального процесу, ведення навчальної документації, методики проведення навчальних занять, психології та виховної роботи. Викладачі-початківці разом з методистами або наставниками відвідують заняття своїх колег, аналізують успішні форми та прийоми навчальної діяльності.

Для забезпечення об’єктивності оцінки роботи викладачів та майстрів виробничого навчання в коледжі існує рейтингова оцінка роботи за кожний семестр. Впровадження рейтингової оцінки педагогічних працівників сприяє:

 • удосконаленню фахової майстерності кожного педагога, оволодінню ним інноваціями в навчанні, його творчому педагогічному пошуку;
 • поширенню педагогічного досвіду;
 • самоконтролю та контролю за виконанням посадових обов’язків;
 • об’єктивності оцінювання діяльності педагога при атестації, поданні для нагородження чи преміювання.

Визначення рейтингу відбувається в три етапи: 1-й – показники представляє сам педагог; ІІ-й – об’єктивність підтверджують завідувачі відділеннями та голови циклових комісій і ІІІ-й – рейтингова комісія, яка складається із оцінки заступника директора з навчально-виховної роботи, науково-методичної роботи, завідувачів відділень, методиста та голів циклових комісій.

Завдяки впровадженню такої системи аналізу роботи викладачів та майстрів виробничого навчання оцінка їх педагогічної діяльності абсолютно об’єктивна.

Адміністрація коледжу надавала суттєвого значення атестації педагогічних працівників, яка проводилася згідно з Типовим положенням про атестацію педагогічних працівників України, перспективного плану атестації педагогічних працівників та графіка атестації на рік. Підготовка до атестації проходила в атмосфері відкритості. Характеристики, дані атестаційних листів обговорювалися на засіданнях циклових комісій, педагогічної ради. Оцінка діяльності педпрацівників, які підлягали атестації, доводилася до їх відома, про що свідчать їх підписи про ознайомлення. Наслідки атестації зафіксовані в протоколах засідань атестаційної комісії, підсумки роботи атестаційної комісії знаходили відображення в щорічних наказах директора і доводилися до відома працівників коледжу. Скарг на необ’єктивність рішень атестаційної комісії не було.

В звітному періоді було проатестовано 10 педагогічних працівники, з яких:

 • на встановлення категорії «спеціаліст вищої категорії» – 6 осіб;
 • на встановлення категорії «викладач-методист» – 2 осіб.

Адміністрація коледжу сприяє залученню викладачів до наукової та пошукової роботи, професійного росту та творчої ініціативи. Ведеться робота по впровадженню нових педагогічних технологій, опануванню викладачами інтерактивних методів навчання. Впроваджено компетентісний підхід.  Викладачі підвищують свій професійний рівень і шляхом самоосвіти. Так, завдяки самоосвіті 95% педагогічних працівників володіють навиками роботи на комп’ютері.

Викладачі коледжу беруть участь в роботі обласних методичних об’єднань викладачів ВНЗ І-ІІ рівнів акредитації. У звітному періоді ми не пропустили жодного обласного методичного об’єднання згідно плану роботи методичної роботи Ради директорів ВНЗ І-ІІ рівнів акредитації.

В цілому педагогічний колектив коледжу володіє значним досвідом роботи, достатньою професійною та педагогічною майстерністю; своєчасно підвищує кваліфікацію і здатний забезпечити підготовку молодших спеціалістів на рівні державних вимог та стандартів.

Розділ 6. Матеріально-технічне забезпечення навчально-виховного процесу

Львівський коледж будівництва, архітектури та дизайну розташований у Личаківському районі м. Львова. Коледж зберігає повну самостійність та права юридичної особи.

Навчальний корпус знаходиться в центрі міста на вул. Пекарській, 1а, гуртожиток на вулиці Зеленій 105, навчально-виробничі майстерні на вулиці Пасічній, 93, спортивний майданчик та господарські приміщення на вул. Сахарова,42.

У навчальному корпусі розташовані: 33 аудиторії, 10 лабораторій,                           3 комп’ютерних класи, бібліотека з читальним залом на 50 місць, актовий зал на 200 місць, буфет, гардероб, медпункт, методичний кабінет, відкрито консультаційний центр абітурієнта.

Обладнано 1 спортивний майданчик на вул. Сахарова, 42 загальною площею 0,8га, на якому проводяться заняття з фізичного виховання і спортивні змагання студентів.

Для проведення навчально-виробничої практики у коледжі є навчально- виробничі майстерні загальною площею 1067,2 кв. м, де знаходиться: 4 аудиторії площею 179 кв. м, 4 навчальні майстерні площею 391 кв. м, 1 спортзал площею     199 кв. м.

У звітному періоді матеріальна база коледжу оновлювалася і поповнювалася. Працювала чітка система збереження майна. Відповідно до актів обстеження, складених комісією служби нагляду за експлуатацією будівель та споруд, в міру потреби, періодично проводилися ремонти приміщень навчального корпусу, гуртожитку та навчально-виробничих майстерень. З метою зменшення споживання енергоресурсів в навчальному корпусі виконано заміну шістнадцяти дерев`яних віконних переплетінь на нові, також частково виконано заміну батарей, в яких вийшов граничний термін експлуатації та які знаходилися в край незадовільному технічному стані.  Проведено ремонт освітлюваних та силових мереж навчального корпусу, виконувались роботи з часткової заміни водопровідних та каналізаційних мереж, заміни сантехнічного обладнання, здійснено поточний ремонт котельні. З метою енергозбереження у деяких приміщеннях навчального корпусу влаштовано нагрівальні елементи із саморегуляційних плівок, які обладнані терморегуляторами контролю температури в приміщені. В навчальному корпусі встановлено систему оповіщення та відеоспостереження, виконано ремонт буфету, зроблено паркувальні місця для велосипедів.

В звітному періоді продовжувалося впровадження інформаційних технологій у всі ланки навчально-виховного процесу, тому велика увага зверталася на стан збереження наявної комп’ютерної бази та придбання нових комп’ютерів.

У навчальному корпусі працює система організаційних, технічних та інших заходів, спрямованих на створення безпечних умов праці. Відповідно до вимог пожежних служб приміщення навчального корпусу та гуртожитку повністю забезпечені вогнегасниками.

Для надання першої медичної допомоги в коледжі функціонує медпункт, який забезпечений найнеобхіднішими медикаментами. Стан здоров’я контролюється проходженням медичних оглядів студентами і викладачами. Всі лабораторії і підрозділи коледжу та гуртожитку забезпечені аптечками першої допомоги.

Студенти, які проживають за межами міста Львова під час навчання в коледжі забезпечуються гуртожитком.

Кімнати для проживання студентів розміщені за коридорною системою. На одному крилі поверху розташовано 8 житлових кімнат (7 житлових кімнат площею 24 кв. м. кожна кімната призначена для проживання 4 осіб; 1 житлова кімната площею 12 кв. м. – для проживання 2 осіб), кухня – 18 кв. м., санвузли та умивальні; душові кабіни; господарське приміщення, пожежна сходова клітка.

За останні два роки коледж оновив свою матеріально-технічну базу на 506107,12 тис. грн., спеціального фонду -436276,32 тис. грн., в т.ч. капітальні видатки з коштів благодійних внесків – 34969,20 тис.грн., в т.ч. поточні видатки з коштів благодійних внесків – 23960,60 тис.грн., в т.ч. благодійна допомога-10901,20 тис.грн.

У гуртожитку розміщені кімнати для занять фізкультурою та спортом, кімната для самопідготовки та ізолятор.  Загальна площа гуртожитку становить 5182,6 кв. м, житлова – 2782 кв.м Забезпеченість студентів гуртожитком складає 100 %.

Будівлі відповідають нормам санітарно-технічного стану приміщень, про що свідчать записи у санітарному паспорті. За звітний період умисного пошкодження, знищення, крадіжок лабораторного та навчального обладнання не було.

Облік та збереження обладнання організовано відповідно до Інструкції з обліку основних засобів бюджетних установ. В коледжі ведеться обов’язковий облік матеріальних цінностей, щорічно проводиться інвентаризація. Списання основних засобів і матеріалів проводиться згідно з Типовою інструкцією про порядок списання основних засобів бюджетних установ.

Розділ 7. Виховна робота та розвиток студентського самоврядування

Новітні технології проведення виховних заходів щодо національно-патріотичного виховання студентської молоді

Виховання молоді на сучасному етапі вимагає оновлення змісту, форм і методів виховання, створення сприятливих умов для саморозвитку особистості. Намагаючись знайти нові шляхи вирішення цієї проблеми, ми створили й реалізуємо модель виховної системи, де б відбувалося зростання особистості, де значна увага приділяється вихованню людини як творця власного життя, оволодіння культурою самовизначення, формуванню їх соціальної компетентності.

Виховна робота у коледжі була цілеспрямованою, що сприяло поглибленню професійних знань, наукової і культурної ерудиції, формувало художньо-естетичні смаки і національну свідомість студентської молоді. Головним у навчально-виховному процесі є викладач, який сприяє духовному розвитку особистості студента, орієнтує на традиційно християнську систему цінностей, що притаманна українському народу та його культурі.

Ставлення студентів до української мови, що є виявом національної самосвідомості і водночас громадянської позиції, патріотизму, тому вимагає особливої уваги. Підтвердженням того є проведення 1-го туру конкурсу знавців української мови ім.П.Яцика.

Відповідно до Концепції, в основу національно-патріотичного виховання покладено ідею розвитку української державності. Особлива увага звертається на форми і методи виховання, що базуються на українських народних традиціях, кращих надбаннях національної та світової педагогіки й психології, виховання засобами музеїв, театральної педагогіки, юнацького спорту.

20 лютого 2017 року Україна відзначає День Героїв Небесної Сотні.  Щоб віддати належну шану учасникам Революції гідності та вшанувати пам’ять полеглих, студенти разом з викладачем «Історії України» провели захід «День памяті Небесної сотні. Герої не вмирають!» (23 лютого 2017 р. Маркоць А.І. )

16 березеня 2017 р.  до відзначення 330 річниці з дня народження Атанасія Шептицького (1686-1746) предстоятеля Української греко-католицької церкви, митрополита Київського була проведена міжнародна науково-практична конференція «Андрей Шептицький – це Україна: будівничий, князь, лідер!» (Мотичак М.І.).

До 125-річниці з дня народження Йосипа Сліпого (1892-1984), предстоятеля Української греко-католицької церкви, архієпископа були проведені  виховні години в групах першого і другого курсу.

14 квітня 2017р. у коледжі відбувся I тур Міжнародної науково-практичної конференції «Андрей Шептицький – це Україна: будівничий, князь, лідер!»

Куратором академічної групи АР-41 Соха І.О. було організовано урочисте вручення дипломів випускникам коледжу.

Мовні цінності успішно засвоюються у єдності з національною культурою, в утвердженні принципу загальнолюдської моралі і права, справедливості і любові. Ці завдання дозволяє реалізувати тісна співпраця із драматичним театром ім. М.Заньковецької та перегляд вистав „Ісус, син Бога живого”, „Криза”. Підвищенню загальної культури студентів та вихованню любові до прекрасного сприяє перегляд вистави у Львівському драматичному театрі ім. М.Заньковецької «Блазні мимоволі» та «Різдвяна ніч», прослуховування концертів у філармонії .

Реалізація принципу національної спрямованості виховання відбувалася шляхом проведення заходів на відзначення історичних дат і видатних осіб: студенти вшанували пам’ять померлих і загиблих запаленням лампадок на проспекті Свободи, голова профкому Шаброва Л.В., заступник директора з навчально-виховної роботи Костинюк І.Б. організувала покладання квітів до пам’ятника жертвам голодомору-геноциду та депортацій ХХ століття в Україні; до Дня Соборності України було проведено конференцію із студентами 2 курсу, а першокурсники відвідали музей М. Грушевського і поклали квіти до його пам’ятника.

Студенти коледжу  відвідали Музей визвольної боротьби, де була представлена виставка  « Революція гідності. Пам’яті Героїв Небесної Сотні».

Члени гуртка художньої самодіяльності провели вечори відпочинку до Дня студента, Дня св. Валентина, Дня Вчителя, вечір до Дня матері, урочисте вручення дипломів.

Куратором академічної групи Кулешиною У.М. було організовано поїздку  студентів в Унівську лавру та Свіржський замок. Також організовано  директором коледжу Соха Ю.І.  та  викладачами Крупа Г.В., Кантор Ю.Й. екскурсійну поїздку студентів по маршруту «Золота підкова – замками Львівщини».

На виховних годинах та під час позаурочних заходів керівники академічних груп та викладачі права знайомили студентів з основами законодавства, прищеплювали свідому повагу до законів – конференція «Співвідношення громадянського суспільства і правової держави» (Маркоць А.І); психологом Романів Л.В. проводилися круглі столи та бесіди із  студентами, що схильні до правопорушень, суворий контроль за відвідуванням занять студентами, тісна співпраця з батьками.

З метою профілактики асоціальних явищ – наркоманії, алкоголізму, тютюнокуріння, медсестрою Гриців  М.М.   було проведено з хлопцями 2 курсу бесіду на теми: ’’Будь дорослим”, відеолекторій „ВІЛ\СНІД. Міфи та факти”, про шкідливі звички серед молоді із демонструванням фільму.

Студенти коледжу взяли участь у волонтерській акції „Від серця до серця”, «Сильні духом», зібрані кошти перерахували у фонд Червоного Хреста перераховано 3500 гривень. Періодично наші студенти відвідують дитячий сиротинець №2 у місті Львові.

Про найбільш дієві форми роботи студентського самоврядування щодо організації дозвілля та соціального забезпечення студентської молоді

Згідно закону України „Про студентське самоврядування в Україні” та з метою створення умов для самореалізації особистості, формування і вироблення організаторських навичок у коледжі функціонує студентське самоврядування. Голова студентського самоврядування Кузьо Софія активно допомагає в організації виховних заходів. Вони активно провели День самоврядування і святкування Дня студента, долучилися до урочистого вітання викладачів з Днем вчителя, студентами різних курсів був організований  Вертеп до якого доєдналися всі небайдужі. Вертеп студентів коледжу провів вистави  у домівках наших викладачів, у центрі міста. Ціль цього дійства – збір  коштів для бійців АТО.  14 лютого організували вечір відпочинку з обранням Валентини і Валентина коледжу. Також, головою студради  Кузьо Софією у 2017 році були  проведені заходи по  збору коштів на лікування бійців АТО, а саме ярмарка випічки, збір макулатури.  Відвідували  військовий госпіталь з рисунками, подарунками для підняття бойового духу та  моральної   підтримки з лозунгом «Ми вдячні  Вам за наше майбутнє!» учасників АТО.  Студрада коледжу разом із вихователем гуртожитку Мазур Л.Ф.  провела відкритий захід по профілактиці шкідливих звичок «Курити безглуздо!».

Щороку Рада студентського самоврядування спільно з студентським профкомом напередодні дня Святого Миколая проводить благодійні заходи із збору коштів для пільгових категорій студентів, вихованцям міського притулку, для будинку немовляти №2. До Великодня наші студенти приєднуються до доброчинної допомоги Червоного Хреста, приносять паски, відвідують сиротинці.

Комісія з навчальної роботи активно долучається до проведення конференцій, круглих столів. Студрада гуртожитку (голова Кузьо О.)  активно допомагає вихователям гуртожитку в організації чергувань, толок, допомагає  адаптовуватися першокурсникам  на поселенні у новому навчальному році, визначає кращі кімнати, допомагає керівнику фізичного виховання у роботі тренажерного залу при гуртожитку, залучає студентів до роботи в інших громадських організаціях.

Голова студради коледжу Кузьо Олексій організував роботу мешканців гуртожитку у проведенні толоки до Великодня.

Про участь викладачів та студентів у міжнародних, всеукраїнських, обласних та міжвузівських конференціях, семінарах, виставках тощо

Рівень заходу, місце  та час проведення Проблема, що ставилася Прізвище, ім’я, по батькові Тема виступу
Творчий конкурс письмових робіт студентів ВНЗ І-ІІ р.а.

м. Львів,

03 червня 2017 р.

 

НАТО у новітній історії: український контекст Калюкіна А. НАТО в сучасному світі: міфи і реальність
Глущенко В. Розвиток співробітництва  України з Альянсом
Кутень О. Можлива участь країн НАТО у розв’язанні російсько-українського конфлікту
Студентська науково-пошукова конференція

м. Львів,

08 лютого 2017 р.

 

 

Фізика і медицина

 

Калюкіна А. Куди не доходить світло, туди прийде лікар
Хомин Я Особливості ультразвукових коливань та їх вплив на організм людини. Застосування УЗ в медицині і техніці.

 

Переможці міжнародних, всеукраїнських, обласних олімпіад, конкурсів

Прізвище та ім’я Курс Рівень олімпіади (конкурсу) Результати
 

Пинзин М.В.

 

 

IV

   Всеукраїнський конкурс курсових проектів студентів спеціальності „Архітектурне проектування та внутрішній інтер’єр” у номінації „Презентація курсових проектів у комп’ютерній подачі”.  

ІІІ місце

Хамець О.  ІІ  ХХVІІ олімпіада з історії України серед ВНЗ І-ІІ р.а.  

ІІІ місце

 

Прізвище та ім’я Курс Стипендія
 Ковч Богдан         ІV  Обласна  іменна премія імені В.Чорновола.

Іменні стипендіати

Підсумки конкурсу „Кращий керівник академічної групи 2016-2017 навчального року”:

Прізвище, ім’я по батькові Група Найбільш характерні форми та методи роботи
Думич

Зінаїда

Миронівна

 

АР-22

     Кращим керівником академічної групи визнано Думич З.М. Викладач сумлінно виконує обов’язки керівника академічної групи, вчасно і якісно здає  документацію про навчання і відвідування студентами групи коледжу, тісно співпрацює з батьківським комітетом. Багато уваги приділяє вихованню кращих рис у студентів, цікавиться дозвіллям та умовами проживання своїх підопічних у гуртожитку. Разом із групою провела  освітньо-виховний  захід « Ну що б, здавалося, слова…»

Розділ 8. Фінансово-господарська діяльність

Фінансове забезпечення коледжу поділяється на фінансування із  загального фонду, доходів від наданих платних послуг за навчання студентів, плати за проживання в гуртожитку, спонсорської допомоги. Усі фінансові надходження створюють єдиний фонд фінансування. Фінансово-господарська  діяльність коледжу здійснювалася в межах єдиного кошторису і штатного розпису, затверджених Міністерством освіти і науки України.

Обсяги фінансування у звітному періоді із загального фонду наведені в табл.8.1. та діаграмі 8.1.

Таблиця 8.1.

Загальний обсяг держбюджету фінансування (тис. грн.)

Роки 2016р. 2017р.
Всього 9575,3 9664,5

 

Діаграма 8.1.

Обсяги фінансування із загального фонду

Обсяги надходжень до спеціального фонду у звітному періоді наведені в табл..8.2. та діаграмі 8.2.

Таблиця 8.2

Обсяги надходжень до спеціального фонду (тис.грн.)

Роки 2016р. 2017р.
Всього 2134,8 3159,5
в тому числі
плата за навчання 1209,5 1427,3
Господарська діяльність(гуртожиток) 895,6 1706,9
Оренда майна 29,7 25,2
Спонсорська допомога 10,9

 

Діаграма 8.2

Обсяги надходжень до спеціального фонду

Усі надходження загального та спеціального фонду бюджету спрямовувалися за цільовим призначенням згідно з кошторисом витрат. Заборгованості із заробітної плати та стипендії, з оплати комунальних послуг у звітному періоді не було. Динаміка розподілу асигнувань у звітному періоді наведена у табл.8.3.

Таблиця 8.3

Динаміка розподілу асигнувань у звітному періоді (тис. грн.)

Показники 2016р. 2017р.
Загальний фонд
Надходження 9675,3 9664,5
Видатки,всього 9675,3 9664,5
в тому числі:
Заробітна плата 4800,0 6986,0
Нарахування на заробітну плату 1051,0 1564,2
Харчування сиріт та дітей позбавлених батьківського піклування 85,0 65,8
Компенсація на одяг та взуття для дітей сиріт 2,5 10,7
Предмети, матеріали, обладнання та інвентар 1,4
Оплати послуг (крім комунальних)
Комунальні послуги 918,0 450,7
в тому числі:
Теплопостачання 379,0 49,5
Водопостачання 75,0 68,9
Електороенергія 217,0 192,3
Природній газ 247,0 140,0
Стипендія 2818,7 1931,2
Спеціальний фонд
Доходи, всього 2653,5 3159,4
в тому числі:
Плата за навчання 4136,3 1420,3
Плата за гуртожиток 116,2 1706,9
Оренда 54,3 25,2
Видатки,всього 2351,9 2477,6
в тому числі:    
Заробітна плата 1385 1855,2
Нарахування на заробітну плату 302,1 395,2
Предмети, матеріали та послуги 350,4 210,9
Видатки на відрядження 22,8 16,3
Комунальні послуги 256,9 694,6
в тому числі:
Теплопостачання 71,1 49,5
Водопостачання 21,0 68,9
Електороенергія 67,3 192,3
Природній газ 46,3 140,0
Вивезення сміття 48 33,0
Придбання обладнання 37,3 210,9

 

Стан фінансування коледжу в основному забезпечує головну діяльність навчального закладу. Але фізичне зношування основних засобів, нагальна необхідність капітального та поточного ремонтів, необхідність оновлення комп’ютерної та офісної техніки, подорожчання комунальних послуг вимагали дедалі більших коштів. Для покращення рівня господарювання знаходили вихід в пошуку додаткових коштів, спонсорів, посиленні догляду за основними засобами, переході на постійний режим економії.

Надходження до спеціального фонду у звітному періоді   зростали. Вони використовувалися на такі потреби: заробітну плату та нарахування, придбання засобів і матеріалів, оплату послуг, видатків на відрядження, оплату комунальних послуг, розвиток матеріально-технічної бази коледжу, придбання обладнання та предметів довгострокового користування, поточний ремонт приміщень навчального корпусу гуртожитку.

За останні два роки коледж оновив свою матеріально-технічну базу на 506,1 тис. грн.

Розділ 9. Розвиток соціальної сфери

В звітному періоді для належного функціонування навчального закладу важливе місце відводилось соціальній сфері. Виконання програми соціального розвитку колледжу забезпечувало необхідні умови для навчання студентів і роботи працівників.

В гуртожитку підтримувалися належні умови для проживання студентів. Зроблено поточний ремонт в межах кошторисних призначень.

За санітарним станом навчальних приміщень, буфету, гуртожитку здійснювали контроль господарська частина та медпрацівник. Медпрацівником коледжу систематично організовувались медичний огляд студентів, обстеження і вакцинація інфекційних захворювань, проводився диспансерний огляд.

Всі працівники один раз на рік проходять обов’язкове медичне обстеження. Ведеться облік працівників, які потребують оздоровлення.

Щорічно працівникам виплачувалась матеріальна допомога на оздоровлення, яка у 2017 році становила 238,4 тис.грн.; премії до ювілейних і професійних свят, які склали у 2017 році 8,5  тис.грн.

З метою профілактики захворювань та контролю за станом здоров’я  студентів і працівників коледжу працює медпункт, який є структурним підрозділом  міської поліклініки.  Медпункт оснащений засобами для надання першої  медичної  допомоги.

У звітному періоді було призначено обласну премію ім.Чорновола у розмірі 4800.00 грн.

Студентам, яким згідно із Законом України «Про статус і соціальний захист громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи», виплачується додаткова соціальна стипендія за рахунок коштів, передбачених у державному бюджеті на здійснення заходів з ліквідації наслідків Чорнобильської катастрофи.

З урахуванням положень Національної програми «Діти України» ведеться облік студентів, які потребують соціального захисту. Студентам-сиротам та студентам, надається грошова компенсація на харчування. У 2017 році на харчування студентам-сиротам та студентам, позбавленим батьківського піклування, виділено: тим, які перебувають на повному державному забезпеченні – 65,8 тис. грн.

Крім компенсації на харчування, студентам із числа дітей-сиріт   проведено всі передбачені законодавством виплати.

Студенти пільгових категорій мають перевагу при переведенні на вивільнені державні місця при умові старанного навчання.

Велика увага приділялася відпочинку студентів та працівників. Організацією та проведенням свят займається первинна профспілкова організація. Працівники коледжу традиційно разом зустрічають Новий рік, відзначають професійне свято, свято Матері, 8 Березня, День Святого Валентина, День Гідності та Свободи. Практикуються спільні виїзди, екскурсії студентського та викладацького колективів.

Розділ 10. Якість підготовки та використання випускників

Якісна підготовка фахівців – ключова проблема, над розв’язанням якої працював колектив коледжу у звітному періоді. Стан  підготовки молодших спеціалістів щомісяця аналізувався на інструктивно-методичних сесіях – на засіданнях педагогічної ради (січень і серпень, кожного року). Рівень підготовки випускників обговорювався на засіданнях круглих столів за підсумками різних видів практик та науково-практичних конференціях за участю керівників від виробництва будівельної галузі.

В таблиці і діаграмі 10.1 наведені якісні показники успішності за спеціальностями і в цілому по денній формі навчання за звітний період.

Таблиця 10.1

Якісні показники успішності по денній формі навчання, в %

 

     №

п/п

Код спеціальності Спеціальність 2016/2017 2015/2016
1 192 Будівництво та цивільна інженерія 42,6 38,92
2 193 Геодезія та землеустрій 46,3 47,6
3 191 Архітектура та містобудування 36,8 35,24
4 022 Дизайн 38,1 39,5
5 5.06010107 Виготовлення будівельних деталей і конструкцій   47,35
Всього по денній формі навчання 40,95 41,72

 

В таблиці 10.2 і діаграмі 10.2 відображені показники абсолютної успішності за спеціальностями та в цілому по денній формі навчання за звітний період.

Діаграма 10.1

Якісні показники успішності по денній формі навчання, в %

             Таблиця 10.2

Показники абсолютної  успішності по денній формі навчання, в %

 

№ з       п/п Код спеціальності Спеціальність 2016/2017 2015/2016
1 192 Будівництво та цивільна інженерія 95,6 92,37
2 193 Геодезія та землеустрій 89,48 94,8
3 191 Архітектура та містобудування 93,6 90,55
4 022 Дизайн 97,3 96,5
5 5.06010107 Виготовлення будівельних деталей і конструкцій   100
Всього по денній формі навчання 93,95 94,84

 

Діаграма 10.2

Показники абсолютної  успішності по денній формі навчання, в %

Відображені у графіках і діаграмах  показники успішності та якості підготовки фахівців впродовж періоду, який аналізується, відповідають державним вимогам, передбаченим критеріями акредитації спеціальностей.

В таблицях і діаграмах 10.3 та 10.4 наведені показники абсолютної і якісної успішності за спеціальностями та в цілому по заочній формі навчання за звітний період.

Таблиця 10.3

Показники абсолютної успішності по заочній формі навчання, в %

№ з       п/п Код спеціальності Спеціальність 2016/2017 2015/2016
1 192 Будівництво та цивільна інженерія 96,77 93,53
Всього по заочній формі навчання 96,77 93,53

 

Діаграма  10.3

Показники абсолютної успішності по заочній формі навчання, в %

 

Таблиця 10.4

Показники якості успішності по заочній формі навчання, в %

 

№ з       п/п Код спеціальності Спеціальність 2016/2017 2015/2016
1 192 Будівництво та цивільна інженерія 55 26,5
Всього по заочній формі навчання 55 26,5

 

Діаграма  10.3

Показники якості успішності по заочній формі навчання, в %

Курсові проекти та роботи виконувалися відповідно до діючих навчальних планів та згідно розробленої тематики з урахуванням вимог, що ставляться до сучасного проектування і будівництва,  сучасних підрозділів до розвитку ринкової економіки. При виконанні курсових проектів та робіт студенти використовували комп’ютерну техніку з застосуванням програм для виконання креслень та розрахунків.

Таблиця 10.5

Рівень успішності та якості здачі курсових проектів

 

№ з      п/п Код спеціальності Спеціальність 2016/2017 2015/2016
Успішність, % Якість, % Успішність, % Якість, %
1 192 Будівництво та цивільна інженерія 95,7 62,1 97,3 62,6
2 193 Геодезія та

землеустрій

100 62,3 100 64,58
3 191 Архітектура та містобудування 81,4 60,5 80,3 64,5
4 022 Дизайн 87,4 62,1 92,6 61,3
5 5.06010107 Виготовлення будівельних деталей і конструкцій     100 65,6
Всього по денній формі навчання 91,12 61,75 94,04 63,7

 

Діаграма 10.5

Рівень успішності та якості здачі курсових проектів

Підсумковим контролем якості підготовки випускників коледжу є виконання і захист дипломного проекту. Керівниками дипломного проекту і консультантами окремих розділів призначаються досвідчені викладачі коледжу.

До початку дипломного проектування проводиться нарада керівників і консультантів керівників дипломних проектів за участю голів предметних комісій, на якій аналізуються недоліки, допущені в дипломному проектуванні за попередній навчальний рік. Теми дипломних проектів підбираються і затверджуються до виходу студентів на переддипломну практику. Темами дипломних проектів затверджувались індивідуальні житлові будинки, будівлі громадського призначення та реконструкція існуючих будівель, в яких використовувались сучасні планувальні рішення, нові будівельні матеріали, теплозберігаючі конструкції.  В дипломному проектуванні розробляється 30% реальних проектів, які впроваджуються замовниками.

У звітному періоді проводилася значна робота над удосконаленням тем для дипломного проектування, а також виконання курсових і дипломних проектів згідно сучасних нормативів та із застосуванням прогресивних конструктивних та планувальних рішень, конструкцій, будівельних матеріалів. Державні кваліфікаційні комісії оцінюють якісний рівень теоретичної і практичної підготовки випускників, вирішують питання про присвоєння їм освітньо-кваліфікаційного рівня молодшого спеціаліста, розробляють пропозиції щодо поліпшення якості підготовки фахівців

Підсумковим контролем якості підготовки випускників спеціальності: «Геодезія та землеустрій» є державний комплексний кваліфікаційний іспит, який приймає Державна екзаменаційна комісія. Головою Державної екзаменаційної комісії затверджується провідний спеціаліст галузі. Державні комплексні екзамени складаються за екзаменаційними білетами, які включають різні види завдань з дисциплін спеціального циклу: теоретичні питання та практичні завдання, виробничі ситуації. У звітному періоді проводилася значна робота над удосконаленням тестових і практичних завдань для проведення державного іспиту. Державна екзаменаційна комісія оцінює якісний рівень теоретичної і практичної підготовки випускників, вирішує питання про присвоєння їм освітньо-кваліфікаційного рівня молодшого спеціаліста, розробляє пропозиції щодо поліпшення якості підготовки фахівців.

За результатами ДКК та ДЕК складаються звіти з детальним аналізом якості підготовки випускників. Аналіз роботи ДКК та ДЕК обговорено на засіданнях циклових комісій та педагогічної ради, розроблені заходи щодо усунення виявлених прогалин у підготовці випускників. Результати державних екзаменів відображені в таблиці 10.6. та діаграмі 10.6

Таблиця 10.6

Якісні показники успішності по денній формі навчання, в %

 

№ з       п/п Код спеціальності Спеціальність 2016/2017 2015/2016
Випуск, осіб Успішність, % Якість, % Випуск, осіб Успішність, % Якість, %
1 192 Будівництво та цивільна інженерія  

81

 

100 93,8 74 100 82,4
2 193 Геодезія та землеустрій 14 100 92,86 12 100 66,7
3 191 Архітектура та містобудування 44 100 84,09 45 100 86,7
4 022 Дизайн 17 100 88,2 18 100 94,5
5 5.06010107 Виготовлення будівельних деталей і конструкцій       16 100 81,25
Всього по денній формі навчання 156 100 89,73 165 100 82,31

 

Діаграма 10.6

Якісні показники успішності по денній формі навчання, в %

Як видно із наведених даних, якісні показники успішності випускників відповідають акредитаційним вимогам.

У звітному періоді коледжем підготовлено 187 фахівців за освітньо-кваліфікаційним рівнем молодшого спеціаліста, з них 127 осіб за державним замовленням, за контрактом 60 особи. Дані наведені в таблиці та діаграмах 10.7.

 

Таблиця 10.7

№ з       п/п Код спеціальності Спеціальність 2016/2017 2015/2016
Всього Державне замовлення Контракт Всього Державне замовлення Контракт
1 192 Будівництво та цивільна інженерія 81 76 5 74 65 9
2 193 Геодезія та землеустрій 14 14 12 12
3 191 Архітектура та містобудування 44 19 25 45 21 24
4 022 Дизайн 17 5 12 18 4 14
5

 

 

5.06010107

Виготовлення будівельних деталей та конструкцій  

 

    16 16
Всього по денній формі навчання 156 114 42 165 118 47
1 192 Будівництво та цивільна інженерія 31 13 18 25 12 13
Всього по заочній формі навчання 31 13 18 25 12 13

 

Діаграма 10.7.1

Випуск фахівців денної форми у звітному періоді

Діаграма 10.7.2

Випуск фахівців заочної форми у звітному періоді

У коледжі за звітний період випущено 377 молодших спеціалістів, в тому числі з відзнакою – 37 студентів. Дані наведені в таблиці та діаграмі 10.8.

Таблиця 10.8

Якісні показники успішності випускників

Всього випущено молодших спеціалістів 2016/2017 2015/2016 Всього
187 190 377
В т.ч. з відзнакою 18 19 37

 

Діаграма 10.8

Якісні показники успішності випускників

Згідно з Постановою Кабінету Міністрів України, Постановою Верховної Ради України, наказом Міністерства освіти і науки України в коледжі розроблені заходи щодо працевлаштування випускників, хід виконання яких періодично обговорювався на засіданнях педагогічної ради та виробничих нарадах. Адміністрація коледжу ефективно співпрацює з будівельними та проектними організаціями,  підприємствами Львова та області з метою одержання інформації щодо співвідношення попиту і пропозиції можливих замовлень на випускників, пропонує допомогу кожному випускнику з питань працевлаштування, сприяє у забезпеченні випускників достовірною, повною оперативною інформацією про можливості працевлаштування на підставі договірних замовлень, надає допомогу замовникам у доборі необхідних їм фахівців.

Коледж активно співпрацює з керівниками підприємств Львова та області. У звітному періоді проведено зустрічі з випускниками студентів випускних курсів, здійснювалось вивчення і аналіз інформації, яка надходила з підприємств, щодо потреби у наших випускниках. Випускники запрошувалися на конференції, професійні вечори, семінари, Дні відкритих дверей. На зустрічах з майбутніми абітурієнтами та їх батьками студенти та викладачі презентували кожну спеціальність, що безперечно вплинуло на конкурс при вступі.

Для забезпечення працевлаштування випускників коледж співпрацює з підприємствами різних форм власності та видів діяльності. В основному це укладання і виконання угод для проходження студентами технологічної та переддипломної практик. Позитивні результати в контексті працевлаштування дає співпраця з такими підприємствами: Приватне підприємство «Проект-центр», Архітектурно-проектне бюро ФОП Грома О.Р., Приватне підприємство «АФГ», ПАТ фірма “Галбуд”, ПАТ “Холдингова компанія «ЕКО-ДІМ»”, ТзОВ “Будексім”, ТзОВ”Львів-Буд”, ТзОВ “Львівцентробуд”,ТзОВ”Укрсвіт 2021″, ТзОВ “Термоспецбуд” ПП “Західстильбудпроект”,  ДП ДІПМ “Містопроект”, ТзОВ «Львів Буд» ТзОВ “Будівельне підприємство «Квадро», ДП “Західгеодезкартографія”, ТзОВ ” Інститут геоінформаційних систем”, ДП ДІПМ “Містопроект”, КП “Архітектурно – планувальне бюро”,  орендне підприємство Львівське обласне проектно-виробниче архітектурно-планувальне бюро, які забезпечують виконання програми відповідно до діючих Державних та галузевих стандартів вищої освіти в навчально-виробничому підрозділі коледжу.

Адміністрація коледжу враховує пропозиції і зауваження, висловлені випускниками і керівниками підприємств, використовує їх для покращення навчально-виховного процесу. Якість підготовки випускників коледжу знаходиться під постійним контролем адміністрації і педагогічного колективу. Тільки вона є запорукою конкурентоспроможності випускника на ринку праці.

Адміністрація коледжу проводить постійний моніторинг щодо працевлаштування випускників, їх переміщення протягом трьох років після отримання дипломів. Динаміка випуску  випускників коледжу відображена в таблиці 10.7.

Таким чином, можна зробити висновок, що колектив Львівського коледжу будівництва, архітектури та дизайну під керівництвом директора Соха Ю.І. в повній мірі виконує завдання, які поставлені перед вищою освітою в Законах України, Указах Президента України, Постановах Кабінету Міністрів України, наказах Міністерства освіти і науки України, Статуті навчального закладу та контракті.

Звіт директора за цей період заслухано та обговорено на засіданні адміністрації  та первинної  профспілкової організації ДВНЗ «Львівський коледж будівництва,архітектури та дизайну»  протокол  №5 від 11 січня 2018 року.

 

Директор коледжу                                                                                    Ю.І. Соха